Algemene Verkoopvoorwaarden van de firma Direkt Holidays Reisebüro GmbH

1. Inleiding

Deze algemene contractuele voorwaarden zijn een bestanddeel van de overeenkomst tussen u en DIREKT HOLIDAYS.

2. Aanmelding, afsluiting van de overeenkomst en betalingsvoorwaarden

U kunt telefonisch of schriftelijk uw object bij DIREKT HOLIDAYS boeken. U ontvangt van ons onmiddellijk een reserveringsbevestiging. 50% van de huursom moet binnen 28 dagen worden aanbetaald. Het restbedrag moet uiterlijk bij vertrek worden betaald. De overeenkomst tussen u en DIREKT HOLIDAYS wordt bij de aanbetaling afgesloten. Vindt er binnen 28 dagen geen aanbetaling plaats, dan kan DIREKT HOLIDAYS vrij beschikken over het geboekte object. Bij reserveringen binnen minder dan 29 dagen voor het begin van de huurperiode moet de totale huurprijs direct worden betaald en wordt de overeenkomst met deze betaling afgesloten. Bij niet tijdige betaling van het restbedrag, dan wel de totale huursom bij boekingen op korte termijn, kan DIREKT HOLIDAYS de diensten weigeren. De voucher ontvangt u nadat de uitbetaling verricht is. Speciale wensen van uw kant mag het boekingspunt uitsluitend als vrijblijvende wens in ontvangst nemen. Op vervulling hiervan bestaat geen juridische aanspraak, tenzij DIREKT HOLIDAYS de wensen schriftelijk bevestigd heeft. DIREKT HOLIDAYS verrekent voor elke reservering administratiekosten van 25,-- euro.

3. Diensten en prijzen

De gepubliceerde prijzen zijn weekprijzen voor het volledige huurobject in de overeenkomstige huurperiode. Bestaan er in een huis meerdere gelijkwaardige woningen met hetzelfde aantal kamers en personen en gelijke prijzen, dan zijn deze aangeduid met een typenummer (bijv. 3+). In dit geval is in de catalogus en in de prijslijst telkens slechts de eerste woning van dit type vermeld. Geringe afwijkingen van de beschrijvingen binnen de afzonderlijke typen zijn mogelijk, evenals verschillen bij eventueel aangeboden acties binnen hetzelfde type. De minimale huurperiode bedraagt doorgaans 7 dagen, dag van aankomst en vertrek is telkens de zaterdag (hoogseizoen). Uitzonderingen zijn mogelijk mits schriftelijk bevestigd door het boekingspunt. De prijzen bevatten geen bijkomende kosten. De bijkomende kosten worden vermeld op de bevestiging. Als dit niet het geval is, zijn ze in het bedrag inbegrepen. De bijkomende kosten worden samen met de huurprijs in rekening gebracht. Toeristenbelasting moet ter plekke worden betaald. Niet bij de huurprijs inbegrepen zijn door de klant gewenste extra diensten (bijv. extra reiniging, beddengoed, handdoeken enz.), die ter plekke betaald moeten worden. Er kan in woningen toegang tot internet worden aangeboden. Als het signaal om welke redenen ook niet ontvangen kan worden, kunt u op basis van de gratis terbeschikkingstelling van de dienst geen waardevermindering claimen. De in de brochure, op de reserveringsbevestiging en in de reisdocumenten genoemde infrastructuurbedrijven (transportmiddelen, winkels, restaurants, sportterreinen enz.) vormen geen bestanddeel van de overeenkomst en geen verplichte dienst van de kant van DIREKT HOLIDAYS. Deze bedrijven beslissen zelf over openingstijden enz. Dit geldt ook voor de openbare nutsbedrijven en particuliere leveranciers (zoals water- en elektriciteitscentrales). Ook informatie over weersomstandigheden vormen geen garantie.
Woningen met de aanduiding 'Huisdieren niet toegestaan' mogen in geen geval worden bezet met huisdieren. Deze aanduiding houdt echter niet in, dat deze woningen geschikt zijn voor mensen die aan een allergie lijden.

4. Wijzigingen van diensten en prijzen

De beschrijvingen van de objecten en de prijscalculaties zijn zorgvuldig uitgevoerd. Als diensten en prijzen voor uw reservering worden gewijzigd, worden deze bij uw boeking, uiterlijk in de bevestiging van de boeking, medegedeeld. Mochten er verschillen optreden tussen de gedrukte prijslijst resp. de catalogus en de reserveringsbevestiging, dan de bevestiging doorslaggevend.

5. Aankomst en vertrek; inkorten of verlengen van het verblijf

De aankomst dient tussen 14 uur en 18 uur plaats te vinden, het vertrek vanaf 10 uur. Mocht u later dan 18 uur aankomen, dan dient u DIREKT HOLIDAYS tijdig hierover te informeren. Als u het object niet als overeengekomen kunt overnemen, bijv. als gevolg van verhoogde verkeersdrukte, stakingen enz. of om persoonlijke redenen, dan blijft de totale huurprijs verschuldigd. Hetzelfde geldt, als u het object voortijdig verlaat. Als u het verblijf wilt verlengen, dan dient u dit vroegtijdig met het boekingspunt te bespreken.

6. Annulering van de overeenkomst door u

Bij annulering of omboeking na afsluiting van de reisovereenkomst en voor aanvang van de reis mag DIREKT HOLIDAYS de volgende procentuele annuleringskosten verrekenen: tot 43 dagen voor begin van de reis = 10%, tot 29 dagen voor begin van de reis = 50%, tot 20 dagen voor begin van de reis = 80%. Bij annuleringen vanaf 19 dagen voor begin van de reis dan wel op de dag van aankomst blijft de totale huurprijs verschuldigd. Doorslaggevend is de ontvangst van uw mededeling bij het boekingspunt (bij zon- en feestdagen is de volgende werkdag doorslaggevend). Bij elke annulering worden administratiekosten van 40,-- euro berekend. Wij raden u aan gelijktijdig met de boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze dekt de annuleringskosten bij annulering als gevolg van ziekte, ongeval, overlijden van de huurder, van medereizigers of naaste verwanten (op vertoning van een medisch attest). Een annuleringsverzekering kunt u online afsluiten op onze homepage www.direktholidays.at.

7. Vervangende huurobjecten en beëindiging van de overeenkomst door DIREKT HOLIDAYS

DIREKT HOLIDAYS kan u, als niet te voorziene of onvermijdelijke omstandigheden dit vereisen, een gelijkwaardig vervangend object toewijzen. DIREKT HOLIDAYS mag de overeenkomst voor of tijdens de huurperiode beëindigen, als niet te voorziene of onvermijdelijke omstandigheden de overdracht van het huurobject onmogelijk maken, de huurders of het object in gevaar brengen of de dienstverlening dermate nadelig beïnvloeden, dat de overeenkomst in alle redelijkheid niet meer uitgevoerd kan worden. Reeds betaalde gelden worden, eventueel onder aftrek van geleverde diensten, terugbetaald.

8. Plichten van de huurder

Het huurobject mag uitsluitend worden bezet met het beoogde aantal personen (kinderen en kleuters inbegrepen). Extra personen kunnen door de sleutelhouder worden afgewezen of afzonderlijk ter plaatse worden verrekend. Het huurobject moet zorgvuldig worden gebruikt. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met buren enz. De reiniging van de keukenvoorzieningen, de vaat en het bestek is zaak van de huurder (en niet inbegrepen in de eindreiniging). Veroorzaakt de huurder of medegebruiker schade, dan moet deze onmiddellijk aan de sleutelhouder worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor eventuele door hem of de medegebruikers veroorzaakte schade, tenzij u kunt aantonen dat u hieraan niet schuldig bent. Hetzelfde geldt als de woning niet aan de volgende huurder overgedragen kan worden. Huisdieren moeten bij de boeking worden vermeld. (Deels zijn huisdieren in de woonunits niet toegestaan). In afzonderlijke gevallen mag DIREKT HOLIDAYS een redelijke (€200,- oder €500,-) borg van de huurder vragen. Deze wordt na controle van de woning weer geretourneerd, als er geen gebreken worden vastgesteld.

9. Reclamaties

Als de toestand van het object niet conform de overeenkomst is of als u schade lijdt, dan moet dit direct aan de sleutelhouder worden gemeld.

10. Aansprakelijkheid van DIREKT HOLIDAYS

Als het huurobject niet conform de overeenkomst is, streeft DIREKT HOLIDAYS ernaar om u een gelijkwaardig vervangend object ter beschikking te stellen. Is dit binnen een zinvolle termijn niet mogelijk of wijst u dit om objectief belangrijke redenen af, dan vergoedt DIREKT HOLIDAYS u een eventuele vermindering van de waarde, als DIREKT HOLIDAYS blaam treft. Als DIREKT HOLIDAYS door fouten de overeenkomst niet nakomt en daardoor schade voor u ontstaat, dan draait DIREKT HOLIDAYS voor deze schade op. De wettelijke aansprakelijkheid voor andere dan persoonlijke schade (bijv. materiële schade en vermogensschade) is beperkt tot de tweevoudige huurprijs (de vordering van alle betrokken personen worden hierbij opgeteld). Is de schade het gevolg van de volgende oorzaken, dan is DIREKT HOLIDAYS niet aansprakelijk:
a. handelingen of het nalaten van handelingen door u of een medegebruiker;
b. niet te voorzien of onvermijdelijk verzuim van derden, die bij de levering van de contractuele diensten niet betrokken zijn;
c. overmacht of gebeurtenissen die DIREKT HOLIDAYS, de verhuurder of dienstverlener (bijv. sleutelhouder) ondanks alle in acht genomen zorgvuldigheid niet kon voorzien of vermijden;
d. schade en verlies als gevolg van inbraak en diefstal.
Voor buitencontractuele aansprakelijkheid gelden deze bepalingen analoog. De aansprakelijkheid voor dienstverleners en assisterende personen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Internationale verdragen en nationale wetten met verdergaande beperkingen of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gaan voor.

11. Rechtskeuze en bevoegde rechter

De verhouding tussen u en DIREKT HOLIDAYS valt onder het Oostenrijkse recht. De klant kan DIREKT HOLIDAYS alleen in het plaatselijk bevoegde amtsgericht [kantongerecht] aanklagen. DIREKT HOLIDAYS kan de klant in diens woonplaats of in het plaatselijk bevoegde amtsgericht in rechte aanspreken. De verhuur van het vakantieobject door ons geschiedt in naam en voor rekening van DIREKT HOLIDAYS.

12. Speciale aanvulling van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor internetgebruik

De gast als gebruiker van het in de woning aangeboden internet verklaart zich aan het geldende recht te houden, geen immorele of onwettige inhoud te gebruiken of te verspreiden en niet onrechtmatig auteursrechtelijk beschermde goederen te verveelvoudigen, te verspreiden of voor derden toegankelijk te maken. Verder verklaart de gebruiker de geldende voorschriften voor kinderbescherming in acht te nemen en geen belastende, lasterlijke of bedreigende inhoud te verzenden of te verspreiden. Evenzeer verboden is de verzending van massaberichten of een andere vorm van ontoelaatbare reclame.
De gebruiker vrijwaart de ter beschikking steller van schade of claims van derden als gevolg van het onwettige gebruik van de internettoegang door de gebruiker.
Alle kosten en uitgaven in verband met een onwettig gebruik van de internetaansluiting of een gebruik hiervan dat in strijd is met de overeenkomst, zijn voor rekening van de veroorzaker.
Met het gebruik van het internet accepteert de gebruiker de Algemene Verkoopvoorwaarden automatisch.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie dan wel door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen dan wel de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina's ('links'), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is de auteur uitsluitend aansprakelijk als hij op de hoogte is van de inhoud en als het voor hem technisch en redelijkerwijs mogelijk is om het gebruik bij onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het plaatsen van de link de overeenkomstig gelinkte pagina's vrij van illegale inhoud waren. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link gewijzigd werd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor externe bijdragen in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten die door de auteur ingericht zijn. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of het niet-gebruik van dergelijk aangeboden informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina verantwoordelijk waarnaar verwezen wordt, niet degene die via links uitsluitend naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en producttekens zijn zonder beperkingen gebonden aan de bepalingen van het telkens geldende merkenrecht en aan de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Op basis van het feit alleen dat merktekens worden genoemd, mag niet de conclusie worden getrokken dat de merktekens niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright op gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten rust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Privacy

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat voor invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), geschiedt het prijsgeven van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van de aangeboden diensten is - voor zover technisch en redelijkerwijs mogelijk - ook zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document hiervan onaangetast.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor internetanalyse van de firma Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zog. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgezonden en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonomisering op deze website wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte echter van tevoren door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgezonden en daar opgeslagen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om overige diensten te verlenen aan de exploitant van de website, die verband houden met het websitegebruik en het internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van de software van uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgezonden en door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

7. Facebook-plugins (Like-knop)

Op onze pagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. Plugins van Facebook herkent u aan het Facebook-logo onder de 'Like-knop' ('Vind ik leuk') op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier:http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina bezocht heeft. Als u de Facebook 'Like-knop' aanklikt terwijl u in uw Facebook-account aangemeld bent, kunt u de inhoud van onze pagina's naar uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de pagina's de inhoud van de doorgezonden gegevens en hun gebruik door Facebook niet kunnen inzien. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op de-de.facebook.com/policy.php Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, dient u zich van uw af te melden uit uw Facebook-gebruikersaccount.